Quản trị doanh nghiệp hiện đại một cách hiệu quả, phát huy tối đa năng lực của nhân viên và tạo ra môi trường làm việc tích cực là điều mà tổ chức nào cũng hướng đến. Hiểu rõ về bản chất của việc quản trị doanh nghiệp sẽ giúp bạn có tư duy và phương pháp làm chuẩn xác hơn khi thực hiện.

Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị công ty là một hệ thống hướng dẫn hành vi của mọi người trong một tổ chức, cũng như định hướng của chính tổ chức đó. Quản trị công ty hoàn toàn khác với các quyết định hoạt động hàng ngày và các hoạt động được thực hiện bởi ban lãnh đạo của một tổ chức. Quản trị công ty là lĩnh vực của Hội đồng quản trị, trái ngược với đội ngũ quản lý của nó (chẳng hạn như Giám đốc điều hành và các giám đốc điều hành C-suite khác).

Đặc điểm của quản trị doanh nghiệp

Triển khai Quản trị Doanh nghiệp

Chức năng quản trị doanh nghiệp phải định hướng cho tổ chức theo nhiều khía cạnh quan trọng. Những thứ nguyên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Nói rộng hơn, khả năng của một tổ chức trong việc chứng minh sự tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định, cũng như khả năng hoạt động có đạo đức của tổ chức (nghĩa là hành vi được điều chỉnh bởi các nguyên tắc đạo đức), tất cả đều thuộc phạm vi chức năng quản trị công ty.

Xây dựng và quản trị sự phân cấp trong tổ chức

Ảnh dưới là ví dụ một mô hình phân cấp tổ chức tương đối chuẩn:

C-suite là những người ra quyết định hoạt động trong tổ chức, với Giám đốc điều hành là người cấp cao nhất. Giám đốc điều hành báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT).

HĐQT (do Chủ tịch HĐQT đứng đầu) chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện chức năng quản trị công ty .

Mọi việc bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị phải được các cổ đông của công ty biểu quyết. Ở nhiều khía cạnh, điều này khiến HĐQT trở nên khó chịu đối với cổ đông. Trong lịch sử, hầu hết các HĐQT đều hoạt động theo tư duy này. 

Khái niệm này được gọi là quyền ưu tiên của cổ đông ; đó là hiểu ngầm rằng tất cả các quyết định trong một tổ chức phải được thực hiện với lợi ích tốt nhất của (các) cổ đông trong tâm trí. 

Tuy nhiên, gần đây, sự phổ biến ngày càng tăng của Môi trường, Xã hội & Quản trị (ESG) như một khuôn khổ phân tích đã gây áp lực lên các tổ chức (và các chức năng quản trị công ty của họ) để xem xét khái niệm về tính ưu tiên của các bên liên quan một cách chặt chẽ hơn

Share this post

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây