TRỢ NĂNG

Dễ dàng hơn trong cộng tác và làm việc với những trợ năng từ ChatOps

Bảo mật thông tin

Thông báo các thông tin quan trọng

Dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết

Xem thêm các tính năng khác

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây