TÍCH HỢP

Làm việc đồng thời trên các ứng dụng khác nhau, cho phép tích hợp các phần mềm và ứng dụng tùy chỉnh hàng đầu trong ngành vào ChatOps

TÍCH HỢP

Làm việc đồng thời trên các ứng dụng khác nhau, cho phép tích hợp các phần mềm và ứng dụng tùy chỉnh hàng đầu trong ngành vào ChatOps

Tích hợp với chatbot và trợ lý ảo

Tích hợp với các ứng dụng khác

Xem thêm các tính năng khác

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây