BUSINESS CHAT

Cộng tác và giao tiếp hiệu quả có tổ chức giúp bạn và nhóm của bạn làm việc tốt hơn cùng nhau

BUSINESS CHAT

Cộng tác và giao tiếp hiệu quả có tổ chức giúp bạn và nhóm của bạn làm việc tốt hơn cùng nhau

Giao tiếp theo mục đích,
đúng đối tượng

Đánh dấu những thông tin quan trọng với từng cá nhân

Nắm bắt thông tin dễ dàng

Xem thêm các tính năng khác

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây