Khóa học Quản lý dự án

Khoảng bao nhiêu thời gian làm việc mỗi ngày của bạn là dành cho công việc của dự án. Có thể là 30%, 60% hay 80%. Nếu phần lớn thời gian làm việc mỗi ngày của bạn là dành cho các dự án và bạn chưa bao giờ được huấn luyện để quản trị dự án một cách chuyên nghiệp, thì khóa học này dành thực sự dành cho bạn. Số liệu từ Viện quản lý BMI thì chi có 8% các tổ chức hoàn thành tốt việc quản trị các dự án, 45% quá hạn hoặc bị hủy bỏ, chỉ có 45% dự án thực sự đạt được mục tiêu đặt ra.

Khóa học này dành cho ai?

- Những nhà quản lý dự án mới mong muốn được trang bị đủ tư duy, kỹ năng, công cụ phục vụ cho việc quản lý dự án hiệu quả.

- Những quản lý dự án không chuyên muốn tạo nên sự thay đổi ở dự án đang phụ trách

Bạn sẽ được gì từ khóa học?

- Hiểu rõ quản lý dự án là lãnh đạo con người

- Khái niệm căn bản về quản lý dự án - Khởi tạo dự án thành công

- Quản lý thành công theo yêu cầu dự án - Hoạch định được dự án

- Xây dựng được kế hoạch quản lý rủi ro, quản lý linh hoạt

- Phân chia được công việc trong dự án

- Giao tiếp hiệu quả trong dự án

- Giám sát được tiến độ dự án

- Tinh thần làm việc trách nhiệm và động viên nhóm làm việc hiệu quả

 

Để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ hotline: 097 338 86 88 để đăng ký khóa học miễn phí cùng AgileLearn - Chương trình dành riêng cho Đối tác chiến lược ChatOps.

 

 

Liên hệ tư vấn

Quy mô doanh nghiệp