1
Lợi ích của OKR đối với doanh nghiệp
2
Xem OKR như văn hoá doanh nghiệp
3
Phân biệt OKR, KPI và BSC