1
Tư duy tinh gọn: Bức tranh lớn
2
Mục tiêu Tinh gọn: Chuyển giao giá trị nhanh chóng một cách bền vững
3
Nền tảng tinh gọn: Những Quản lý-Giáo viên Tư duy Tinh gọn
4
Cột trụ thứ hai: Cải tiến liên tục
5
14 nguyên tắc xây dựng doanh nghiệp tinh gọn
6
Phát triển sản phẩm tinh gọn
7
Kết luận